LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ EURO 2024

giờ Trận đấu Số liệu tỷ lệ
Ngày 16/06
20:00
trực tiếp
1.01 0.98
+1 2 1/2
0.92 0.92
22:59
trực tiếp
0.97 1.05
+3/4 2 1/4
0.95 0.88
Ngày 17/06
02:00
trực tiếp
0.79 0.93
+1 1/4 2 1/2
1.16 0.97
20:00
trực tiếp
0.98 0.89
+1/2 2 1/4
0.94 1.01
22:59
trực tiếp
1.16 1.01
-1 1/4 2 3/4
0.78 0.87
Ngày 18/06
02:00
trực tiếp
0.94 0.97
+1 2 3/4
0.98 0.93
22:59
trực tiếp
0.95 0.94
-3/4 2 1/4
0.95 0.94
Ngày 19/06
02:00
trực tiếp
0.87 1.02
-1 2 3/4
1.03 0.86
20:00
trực tiếp
0.85 1.02
-1 2 1/2
1.05 0.88
22:59
trực tiếp
1.01 0.95
-1 3/4 3
0.83 0.95
Ngày 20/06
02:00
trực tiếp
1.04 0.90
+1/2 2 1/4
0.86 0.98
20:00
trực tiếp
0.95 0.85
+1/2 2 1/4
0.95 1.05
22:59
trực tiếp
1.07 1.01
+3/4 2 1/2
0.83 0.89
Ngày 21/06
02:00
trực tiếp
0.85 0.90
-1/4 2 1/4
1.05 1.00
20:00
trực tiếp
0.82 0.96
+1/2 2 1/4
1.08 0.92
22:59
trực tiếp
1.08 0.98
+1/4 2 1/2
0.82 0.92
Ngày 22/06
02:00
trực tiếp
0.99 0.92
+1/2 2 1/2
0.91 0.96
20:00
trực tiếp
1.06 0.86
+1/2 2 1/4
0.84 1.02
22:59
trực tiếp
0.89 0.93
+1 2 3/4
1.01 0.97
Ngày 23/06
02:00
trực tiếp
0.82 1.06
-1 2 3/4
1.08 0.82
Ngày 24/06
02:00
trực tiếp
0.80 0.98
+1/4 2 1/2
1.05 0.88
02:00
trực tiếp
0.99 0.86
+3/4 2 1/2
0.85 0.96
Ngày 25/06
02:00
trực tiếp
0.95 0.80
+1/4 2 1/4
0.95 1.05
02:00
trực tiếp
0.80 0.93
+1 3/4 2 3/4
1.05 0.93
22:59
trực tiếp
1.02 0.89
-1 1/2 2 3/4
0.88 0.99
22:59
trực tiếp
0.78 1.00
-1/4 2 3/4
1.13 0.85
Ngày 26/06
02:00
trực tiếp
0.96 1.02
-1 1/2 2 3/4
0.94 0.86
02:00
trực tiếp
1.12 1.00
-1/4 2 1/2
0.79 0.85
22:59
trực tiếp
0.81 0.98
0 2 1/4
1.09 0.88
22:59
trực tiếp
1.01 0.88
+1/2 2 1/2
0.89 0.98
Ngày 27/06
02:00
trực tiếp
1.01 0.98
+1 1/2 3
0.89 0.88
02:00
trực tiếp
0.96 0.98
0 2 1/2
0.94 0.88
Ngày 29/06
22:59
trực tiếp
0
Ngày 30/06
02:00
trực tiếp
0
22:59
trực tiếp
0
Ngày 01/07
22:59
trực tiếp
0
Ngày 02/07
02:00
trực tiếp
0
Ngày 03/07
02:00
trực tiếp
0
Ngày 05/07
22:59
trực tiếp
0
Ngày 06/07
02:00
trực tiếp
0
22:59
trực tiếp
0
Ngày 07/07
02:00
trực tiếp
0
Ngày 10/07
02:00
trực tiếp
0
Ngày 11/07
02:00
trực tiếp
0
Ngày 15/07
02:00
trực tiếp
0